Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức

- Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội. - Thời điểm nghỉ hưu là ...

Thủ tục giải quyết thôi việc cho viên chức

- Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ...

Thủ tục tuyển dụng viên chức

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu...