Thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức

Câu hỏi

Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 24 Luật Viên chức thì việc tuyển dụng Viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.