Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức

Câu hỏi
Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức trong các trường hợp nào?


Trả lời:
Tại Khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức quy định các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức:
- Có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;
- Bị buộc thôi việc do:
+ Chịu hình thức kỷ luật buộc thôi việc do vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
+ Bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng.
- Trong trường hợp Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (đã điều trị 06 tháng liên tục đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn) mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của Viên chức bình phục thì được xem xét để ký tiếp hợp đồng làm việc.
- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;
- Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.