Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Câu hỏi
Thế nào là hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 4 của Luật viên chức thì hoạt động nghề nghiệp của viên chức là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về viên chức và các quy định khác của pháp luật có liên quan.