Căn cứ tuyển dụng viên chức

Câu hỏi
Căn cứ tuyển dụng viên chức gồm những gì?

Trả lời:
Việc tuyển dụng Viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. (Điều 20 Luật Viên chức).
Điểm khác cơ bản làm căn cứ tuyển dụng Viên chức là không căn cứ vào chỉ tiêu biên chế như tuyển dụng Công chức.