Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức

Câu hỏi Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức trong các trường hợp nào?

Chế độ thôi việc của Viên chức

Câu hỏi Chế độ thôi việc của Viên chức được giải quyết như thế nào? Trường hợp nào viên chức không được hưởng chế độ thôi việc?

Thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức

Câu hỏi Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức?

Căn cứ tuyển dụng viên chức

Câu hỏi Căn cứ tuyển dụng viên chức gồm những gì?

Những điều Viên chức không được làm

Câu hỏi Những điều Viên chức không được làm?

Quyền và nghĩa vụ của viên chức

Câu hỏi  Quyền và nghĩa vụ của viên chức có điểm gì mới so với công chức? Gồm những quyền và nghĩa vụ gì?

Hoạt động nghề nghiệp của viên chức

Câu hỏi Thế nào là hoạt động nghề nghiệp của viên chức?

Viên chức

Câu hỏi Viên chức là gì? Viên chức có những điểm khác biệt cơ bản nào so với công chức?

Viên chức có được hưởng chế độ hưu trí không?

Câu hỏi Viên chức có được hưởng chế độ hưu trí không?

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của viên chức

Câu hỏi Viên chức có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp nào?

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với Viên chức

Câu hỏi Những trường hợp nào người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc đối với Viên chức?

Tinh giản 100.000 biên chế: Sai lầm từ khâu tuyển đầu vào

Đề xuất của bộ Nội vụ dự kiến tinh giản 100.000 công, viên chức khiến nhiều cán bộ lo lắng khi đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Trong số đó ...

Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Ngày 19-3, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh ...

Tuyển buôn lậu vào làm công chức Quản lý thị trường

Vụ công chức quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định vốn là dân buôn lậu, đã từng bị truy nã, chịu án phạt tù và chưa được xóa án tí...

Dự thảo tinh giảm 100.000 công chức, viên chức: Không lớn?

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho rằng, việc tinh giản 100.000 công chức không thể là mục tiêu để giải quyết bộ máy hành chính cồng kềnh...

Vài so sánh giữa công chức và viên chức

Ngày 01/01/2012 vừa qua, Luật Viên chức có hiệu lực, hai năm trước đó, Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực. Đây là lần đâu tiên có 2 luật qu...

Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/ND-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ N...

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức d...

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  1. Nghị định này quy định nguyên tắc, căn cứ, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định vị ...

Nghị định số 29/2012/ND-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử lý và quản lý viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh...

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trì...

Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng10 năm 2010 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/N...

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực...

Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

I- VỀ CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG   Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ...

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG: 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, ng...