Luật Viên chức số 58/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong ...

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí cho viên chức

- Viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội. - Thời điểm nghỉ hưu là ...

Thủ tục giải quyết thôi việc cho viên chức

- Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ...

Thủ tục tuyển dụng viên chức

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển: - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu...

Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức

Câu hỏi Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với Viên chức trong các trường hợp nào?

Chế độ thôi việc của Viên chức

Câu hỏi Chế độ thôi việc của Viên chức được giải quyết như thế nào? Trường hợp nào viên chức không được hưởng chế độ thôi việc?

Thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức

Câu hỏi Cơ quan nào có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng Viên chức?